Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Whistleblower-ordning

Læs om Aarstidernes whistleblower-ordning

Aarstiderne har indgået et samarbejde med WhistleB for at kunne tilbyde en anonym whistleblower-ordning. Vores Whistleblower-ordning giver mulighed for at rejse din bekymring anonymt ved at bruge vores rapporteringskanal, der administreres af en tredjepart (WhistleB).

Ordningen kan bruges af både medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Vi opfordrer alle der har mistanke om alvorlige forseelser til at rette henvendelse til os. Du har ikke brug for bevis for din mistanke, men alle meddelelser skal ske i god tro. 

Venligst bemærk, at whistleblower-ordning skal anvendes ved mistanke om ureglementeret adfærd eller sager, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller Aarstidernes værdier og politikker, og at du her har muligheden for at henvende dig anonymt. I andre tilfælde bedes du kontakte din leder eller HR. Hvis du har behov for at kontakte HR i fortrolighed, henviser vi til hr@aarstiderne.com. Det kan f.eks. være, hvis du har behov for dialog, sparring eller oplever en adfærd, som du finder uacceptabel. Det er kun HR, der har adgang til denne mail.

Rapporteringskanalen, der tillader anonyme beskeder og dialog: https://report.whistleb.com/da/aarstiderne
Rapporteringskanalen kan nås på enhver enhed, inklusiv smartphones. Vi anbefaler medarbejdere at få adgang til kanalen fra en enhed, der ikke er forbundet til vores intranet.

For mere information se:

“WhistleB sikrer, at whistlebloweren er anonym. Tjenesten er adskilt fra organisationens it-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data, der kan identificere en person, der sender en besked. Beskeder er krypteret og kan kun dekrypteres af udpegede personer. WhistleB kan ikke dekryptere og læse meddelelser. ” - WhistleB

-----------------------------------

Our whistleblowing service

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct. You have an important role in raising your concern if suspecting a serious misconduct, that should be prevented or corrected. You do not need proof of your suspicions, but all messages must be made in good faith. You can raise your concern anonymously by using our Reporting channel, managed by a third-party, WhistleB. 

Please note that the whistleblowing system should only be used when you suspect offences, disagreements with our ethical guidelines and values or beach of rules or laws and that you can contact us anonymously. In other cases, please contact your manager or HR. If you need to contact HR confidentially, please mail to hr@aarstiderne.com. This could be if you need to discuss some issues, search for sparring or experience a behavior which you find unacceptable. Only HR has access to this mail.

Reporting channel, allowing anonymous messaging and dialogue:  https://report.whistleb.com/en-GB/aarstiderne
The Reporting channel can be reached on any device, including smart phones. We recommend employees to access the channel from a devise not connected to our intranet.

For more information, please see: “WhistleB ensures the anonymity of the whistleblower. The service is separate from the organisation´s IT environment. WhistleB does not track IP addresses or other data that could identify a person sending a message. Messages are encrypted and can only be decrypted by designated individuals. WhistleB cannot decrypt and read messages.” - WhistleB
-